Livekurzy.cz

Snížená sazba DPH v roce 2024: Co do ní patří?

Úspěšní podnikatelé musejí ke svým tržním cenám přičítat daň z přidané hodnoty (DPH), kterou následně vybírají od svých zákazníků a odvádějí finančnímu úřadu. Povinná přirážka většinou činí 21 %, ale v některých případech stačí 12 % a vybrané výrobky nejsou zdaňovány vůbec. V naší tabulce jednoduše vyhledáte produkty a služby, na něž se v roce 2024 vztahuje snížená sazba DPH.

matka a dcera nakupují, potraviny, snížená sazba DPH
Foto: pexels.com

Základní daň z přidané hodnoty = 21 %

Tržní ceny průběžně rostou a paralelně stoupají také příjmy českého státu, který zdaňuje naše nákupy. Základní sazba DPH činí 21 % a vztahuje se například na elektřinu, zemní plyn, palivové dřevo, oblečení, běžnou elektroniku nebo alkohol a tabák.

Takže když v nákupním centru zaplatíte 12 100 Kč za nový mobilní telefon, prodejce z této sumy povinně odvede 2 100 Kč finančnímu úřadu jako daň z přidané hodnoty.

Snížená sazba DPH v roce 2024 = 12 %

Naši zákonodárci zvýhodňují výrobky a služby, které považují za nezbytné a prospěšné. Jde o vodné a stočné, dálkové teplo z tepláren nebo stavební práce na bytech a rodinných domech. Další preferované produkty a služby jsou definovány v zákoně o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), v Přílohách č. 2 a 3, které shrneme v následující tabulce.

Pro všechny uvedené položky platí snížená sazba DPH, která je v roce 2024 nastavena na 12 %. Opět přidejme příklad: Když vám teplárna naúčtuje celkem 11 200 Kč, tato suma obsahuje daňovou přirážku 1 200 Kč.

AktivitaKlasifikaceKódPopisSazba
SlužbaCZ-CPA36.00.2Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.12%
SlužbaCZ-CPA37Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.12%
SlužbaCZ-CPA49Pozemní hromadná doprava osob a jejich zavazadel; osobní doprava lyžařskými vleky.12%
SlužbaCZ-CPA50Vodní hromadná doprava osob a jejich zavazadel.12%
SlužbaCZ-CPA55Ubytovací služby.12%
SlužbaCZ-CPA56Stravovací služby s výjimkou podávání nápojů jiných než pitné vody a vybraných nápojů; podávání pitné vody a vybraných nápojů.12%
SlužbaCZ-CPA59.14,90,91, 93Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.12%
SlužbaCZ-CPA77, 85, 91Půjčování nebo nájem novin, časopisů a periodik, na jejichž dodání se uplatňuje snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.12%
SlužbaCZ-CPA86Zdravotní péče.12%
SlužbaCZ-CPA87Sociální péče.12%
SlužbaCZ-CPA88.10,88.91Domácí péče o děti, staré, nemocné nebo zdravotně postižené občany.12%
SlužbaCZ-CPA93.11,93.12, 93.13,93.29.11, 93.29.19Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých , i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží; provoz lyžařských svahů.12%
SlužbaCZ-CPA96.03Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.12%
SlužbaCZ-CPA96.04Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.12%
ZbožíCelníci01-05,07-23,25– Potraviny; krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin. Mimo nápojů a vody; to neplatí pro vybrané nápoje.12%
ZbožíCelníci2201– Pitná voda.12%
ZbožíCelníci601,0602– Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné.12%
ZbožíCelníci07-12– Rostliny a semena.12%
ZbožíCelníci28-30– Sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky – jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely; radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.12%
ZbožíCelníci4902,8523– Noviny, časopisy a periodika, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud nejde o zboží,
– u kterého reklama podle zákona upravujícího regulaci reklamy představuje více než 50 % obsahu, nebo
– které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu.
12%
ZbožíCelníci01-96– Zdravotnické prostředky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujícího zdravotnické prostředky (dále jen „nařízení o zdravotnických prostředcích“) a jejich příslušenství podle tohoto nařízení a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujícího diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (dále jen „nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro“) a jejich příslušenství podle tohoto nařízení, které lze zařadit do
– úhradové skupiny v tabulce č. 1 oddílu C přílohy č. 3 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, pokud se nejedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“, vatu buničitou nebo náplast s výjimkou hypoalergenní náplasti,
– přílohy č. 4 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění.
12%
ZbožíCelníci01-96– Zdravotnické prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích a jejich příslušenství podle tohoto nařízení, pokud jsou zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta.12%
ZbožíCelníci01-96– Zdravotnické prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích a jejich příslušenství podle tohoto nařízení a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, které jsou určené pro jedno použití.12%
ZbožíCelníci9001 30– Kontaktní čočky, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.12%
ZbožíCelníci9001 40– Brýlové čočky ze skla, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.12%
ZbožíCelníci9001 50– Brýlové čočky z ostatních materiálů, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.12%
ZbožíCelníci9003– Obruby a obroučky pro brýle, pro ochranné brýle nebo pro podobné výrobky, a jejich části a součásti, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích, a jejich příslušenství podle tohoto nařízení.12%
ZbožíCelníci9004– Brýle korekční, ochranné nebo jiné a podobné výrobky, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.12%
ZbožíCelníci9018 31, 9018 32, 9018 39 00
9019
– Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.
– Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, dýchací oživovací přístroje nebo jiné léčebné dýchací přístroje. Pouze pokud se jedná o zdravotnické prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích. Příslušenství těchto zdravotnických prostředků podle tohoto nařízení.
12%
ZbožíCelníci9020 00 00– Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích, a jejich příslušenství podle tohoto nařízení.12%
ZbožíCelníci9021– Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti. Pouze pokud se jedná o zdravotnické prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích. Příslušenství těchto zdravotnických prostředků podle tohoto nařízení.12%
ZbožíCelníci9025– Teploměry, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.12%
ZbožíCelníci9026– Přístroje a zařízení na měření hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích, a jejich příslušenství podle tohoto nařízení.12%
ZbožíCelníci48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91– Zboží pro osobní používání nemocnými nebo zdravotně postiženými k léčení nemoci nebo zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků, jež není zdravotnickým prostředkem nebo příslušenstvím zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, a to:
– Braille papír
– Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
– Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
– Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
– Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
– Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
– Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
– Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
– Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
– Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
– Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
– Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
– Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
– Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
12%
ZbožíCelníci94– Dětské sedačky do automobilů.12%

Služby jsou roztříděny v Klasifikaci produkce (CZ-CPA), kterou vydává Český statistický úřad. Zboží se klasifikuje na základě celního sazebníku.

Nulová daň z přidané hodnoty

Velcí obchodníci povinně účtují DPH svým zákazníkům, aby následně patřičnou částku předali finančnímu úřadu. Této povinnosti však nepodléhají menší podnikatelé, kteří v předchozích 12 kalendářních měsících neměli vyšší obrat než 2 miliony Kč.

Od daně z přidané hodnoty jsou osvobozeny také tištěné a elektronické knihy, brožury, křížovky nebo omalovánky, včetně jejich zvukového záznamu (audioknih).